Fö de Kat (1997)

Ein 3-Akter von August Hinrichs

Inhalt

Dat Schtök schpölt op’e Müelenhòòf. Nòòbermaan Graad Gilbersch sol di Kat fan’e Müelenhòòf dúetgeschóeten häbe, on di brengt alemóel dúerien. Di Jonge, di Aalde – al häbe se Gef opien, blúes wäges di Kat. Äwer dat sol dòch den Düüwel haale – dat mot dòch onder fernöneftige Mensche gereegelt wéere köne! Jòò, dat glöft gee felechs. Äwer in et richtige Léewe es dat ferdäki schwóer ...

Es spielten mit ...

Ralf Berrischen – Peter Gilbersch (Súen fane Nòòbermaan)
Käthe Erlenwein – Katriin Kuerschmes (Wiirtsfrau op Müelenhòòf)
Franz-Josef Hauzirek – Graad Gilbersch (Nòòbermaan)
Hermann Mertens – Määlmann (Wengkelafekóet)
Thomas Mertens – Kruse (ene jonge Maan ut‘e Schtat)
Hans Onkels – Fräk (Müeleknääch)
Beate Seliger – Meta Kuerschmes (Dochter fan Katriin Kuerschmes)
Kathi Quinders – Drüü (Maat op Müelenhòòf)

Vor und hinter der Bühne waren für Sie da …

Ansager
Karl Dicks
Buch
Karl Dicks
Bühne
Dietholf Leenen, Christel Meyers
Bühnenbau
Franz Roppertz
Bühnenbild
Franz Roppertz
Frisuren
Inge van Baal
Geräusche & Effekte
Kostüme
Irmgard Klink
Licht
Maske
Gaby Engels
Regie
Franz Roppertz
Soufleur/Soufleuse
Irmgard Klink
Ton
… und viele weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor allem für Bühnenbau, Garderobe, Theke, Vorverkauf, Foto, Film etc.